Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit atradīsiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem no projektu rakstītājiem.

Sadaļa tiks regulāri papildināta ar jums interesējošiem jautājumiem.

 2022. gada 13. novembrī tiks izsludināta LEADER projektu konkursa 9. kārta gan 1.rīcībā (uzņēmējdarbības projektiem), gan 2. rīcībā (sabiedriskā labuma projektiem). Attiecināmo izmaksu summa projektiem 1. rīcībā līdz 100 000 EUR būvniecībai, līdz 50 000 EUR pamatlīdzekļiem, līdz 25 000 EUR  darbinieku apmācībai; 2. rīcībā līdz 20 000 EUR vienam projektam.

Pirms rakstīšanas sava projekta ideja jāsamēro – vai ideja atbilst stratēģijā noteiktajām rīcībām. Ar Saldus rajona attīstības biedrības izstrādāto sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA)  stratēģiju Saldus un Brocēnu novadam var iepazīties šeit: https://srab.lv/svva-strategija/, tur atradīsiet gan esošās situācijas izvērtējumu, gan Rīcības plānu, gan projektu vērtēšanas kritērijus, kā arī Pašvērtējuma anketu, kas būs jāpievieno projekta iesniegumam.

Vēl pirms projekta rakstīšanas īpašu uzmanību aicinām pievērst, vai projekta iesniedzējam telpas, vieta, teritorija, kur tiks īstenots projekts, ir īpašumā vai nomā

Jāizpēta MK noteikumi nr. 590 – kādi ir atbalsta saņemšanas nosacījumi, kādu finansējumu var saņemt, kas ir attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, kāda ir pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti, kā notiek projektu vērtēšana un īstenošana. https://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana

  • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  • Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

LEADER projektu iesniegumu var iesniegt tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
Ja neesi LAD EPS klients ieskaties šeit Informācija kā kļūt par LAD EPS klientu

9. kārtas projekta veidlapa būs piejama no 13. novembra LAD EPS sistēmā.  Rokasgrāmatu par veidlapas aizpildītu skatīt labajā izvēlnes logā. 

Atbilstoši MK not. Nr. 590 8.p.  atbalsta pretendnets var būt juridiska persona, fiziska persona, pašnodarbināta persona, vietējā pašvaldība, zemnieku saimniecības, biedrības un nodibinājumi, individuālie komersanti, kooperatīvs

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.590 6.2.punktam – radīta darba vieta – ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas darbu veikšanai, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam un ja par šādu darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  (2. rīcībā), kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.590 6.4. punktam – kopprojekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, izņemot šo noteikumu 5.1.4. apakšpunktā minēto darbību (darbinieku produktivitātes kāpināšana), un kurā plānoto investīciju izmanto kopīgi, ja kopprojektu iesniedz: 

  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība;
  • juridiska vai fiziska persona (izņemot biedrību vai nodibinājumu), kura veic saimniecisku darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas. Mērķis –  kopīgas darbības īstenošanai, ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums. Kopprojektā nav vairāk par trim dalībniekiem, un starp dalībniekiem nav laulāto attiecības vai pirmās pakāpes radniecība. Atbalstāmā aktivitāte –  šo noteikumu 5.1.1. apakšpunktā minētajai darbībai (jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai);
  • juridiska persona vai fiziska persona  (izņemot biedrību vai nodibinājumu), kas ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums, kurš nodarbojas ar lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādi un kura apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas. Mērķis kopīgas darbības īstenošanai, ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums. Kopprojektā nav vairāk par trim dalībniekiem, un starp dalībniekiem nav laulāto attiecības vai pirmās pakāpes radniecība. Atbalstāmā aktivitāte –  šo noteikumu 5.1.2. apakšpunktā minētajai darbībai (lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai);
  • juridiska persona (izņemot biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, vai vietējā pašvaldība un šo noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju, atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Mērķis – kopīgas darbības īstenošanai, ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums. Kopprojektā nav vairāk par trim dalībniekiem, un starp dalībniekiem nav laulāto attiecības vai pirmās pakāpes radniecība. Atbalstāmā aktivitāte –  šo noteikumu 5.1.3. apakšpunktā minētajai darbībai (vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai
  • vietējā pašvaldība tās īpašumā vai valdījumā esošai infrastruktūras izveidei, kā arī jaunu pamatlīdzekļu iegādei un uzstādīšanai, juridiskām personām (tostarp biedrībai, nodibinājumam), kas veic saimniecisku darbību, ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums.

Veicot investīcijas iekārtās un/vai veicot būvniecības darbus, vienotā likme projektu sagatavošanas 

izmaksām ir vienāda, abām aktivitātēm:

  • “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” – M19.21
  • “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” – M19.22

Vienotā likme projektu sagatavošanas izmaksām ir 1.8%, aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” nepārsniedzot maksimālo likmes summu 900 euro, savukārt aktivitātē “Vietējās 

ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” vienotā likme projektu sagatavošanas izmaksām arī veido 

1.8%, bet nepārsniedzot maksimālo likmes summu 1300 euro. 

Abās aktivitātēs vispārējām izmaksām attiecināmo izmaksu vienotā likme ir 3% , aktivitātē “Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” nepārsniedzot maksimālo likmes summu 1 500 euro, savukārt 

aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” nepārsniedzot maksimālo likmes summu 3 000 euro.

Vairāk šeit: https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/02/09/74/17_pielikums_Metodika_Vienotas_likmes_finansejums.pdf#page=1&zoom=auto,-40,848

Iegādājot pamatlīdzekļus vai veicot būvniecību, nodrošinot apmācības u.c., ir jāveic  cenu aptauja ar vismaz 2 derīgiem jeb salīdzināmiem  piedāvājumiem iepirkumiem virs 1000 EUR. 

Cenu aptauja arī jāveic tādā gadījumā, ja  tiek iegādāti vairāki pamatlīdzekļi, kuri ir līdzīgi pēc funkcionalitātes, paredzēti vienam mērķim un kuru kopējā iepirkuma cena ir virs 1000 EUR.

Ja pamatlīdzekļa iepirkuma cena nepārsniedz 1000.00 EUR, atbalsta pretendents veic priekšizpēti, izmantojot internetā publiski pieejamos piegādātāju piedāvājumus – projektam pievieno izdrukas no interneta vietnes, kurā piedāvājumi ievietoti. Izdrukai jāsatur norāde uz aplūkotās interneta vietnes adresi.

Gatavojot cenu aptaujas tehnisko specifikāciju (arī tad, ja tās būs interneta izdrukas), iesakām iepirkuma priekšmetam izvēlēties 2-3 nosacījumus, lai izvēlētos zemāko cenu vai saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

Ja nepieciešams konkrēts modelis, tad cenu aptaujā varat norādīt arī to un salīdzināt tā cenu no diviem dažādiem piedāvātājiem. Atgādinām – neņemiet zemākās un augstākās cenas un akcijas preces!

LEADER projektā var paredzēt būvniecību kopā ar pamatlīdzekļu iegādi – no kopējām izmaksām vismaz 70% būvniecībai, 30% pamatlīdzekļu iegādei.

Telpu kosmētiskais remonts nebūs LEADER projekta attiecināmā izmaksa. Paskatiet  MK noteikumus Nr. 590, kas attiecas uz LEADER projektiem un likuma pantus, kas attiecas uz būvniecību. Ja rakstīsiet projektu, būvniecības gadījumā atļautas ir tikai darbības, kas minētas 28.2 punktā 1.rīcībai; 31.2. – 2. rīcībai.. Būvniecības gadījumā aicinām aiziet uz būvvaldi pārliecināties, ka Jūsu izvēlētā būvniecības vieta un veids atbilst teritorijas plānojumam un minēto MK noteikumu 28.2 vai 31. 2 punktā minētajam. Turklāt būtu labi, ja uz projekta iesniegšanas brīdi visi būvniecības dokumenti būtu saskaņoti un projektā atliktu ķerties pie pašiem būvniecības darbiem, par sakārtotu būvdokumentācju un veiktu cenu aptauju – vērtēšanas kritērijos paredzēti 2 punkti.

Pārliecinieties, ka uzņēmējdarbības (1. rīcība) projekta iesniedzēja rīcībā būs 100% finanšu līdzekļi, lai īstenotu projektu – paša līdzekļi, aizņēmums bankā, ALTUM atbalsts u.tt., no kuriem pēc projekta īstenošanas 70% tiks atgriezti projekta iesniedzējam. Ja projekta veidlapā norādat, ka īstenosiet projektu par saviem līdzekļiem, tad LAD prasīs pierādījumu, ka jums ir pieejams šads finansējums, t.i. konta izdruku. 

Pārliecinieties, ka sabiedriskā labuma (2. rīcība) projekta iesniedzēja rīcībā būs vismaz 10% finanšu līdzekļu, lai īstenotu projektu.

Saldus rajona attīstības biedrība jeb Vietējā rīcības grupa  pēc projekta kārtas beigām viena mēneša laikā atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un Projektu vērtēšanas nolikumam izvērtē projekta atbilstību stratēģijai (14.01.2022.-13.02.2023) un nodod to tālākai vērtēšanai LAD. LAD triju mēnešu laikā izvērtē  atbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai nepieciešams papildu laiks faktu pārbaudei, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt.

Līdz 2023. gada 13. janvārim noris projektu iesniegšana. 14. janvārī projekti tiks uzsākti vērtēt SRAB. Katru projektu vērtēs vismaz 3 neatkarīgi vērtētāji. Ne vēlāk kā 18. februārī projekti, kuriem pietiks finansējums, tiks nodoti vērtēšanā Lauku atbalsta dienestā (LAD). LAD vērtēšana var aizņemt līdz pat 3-5 mēnešiem. Provizoriski projekta īstenošanu var plānot sākt  apmēram 2023. gada maijs – jūnijs. Uzņemoties finanšu risku, projektu var uzsākt īstenot arī saņemot pozitīvu biedrības atzinumu. 

Pretendents,  uzņemoties pilnu finanšu risku, projekta īstenošanu var uzsākt pēc tam, kad Saldus rajona attīstības biedrība izvērtējusi projektu iesniegumus un tos iesniegusi LAD tālākai vērtēšanai, t.i. ne ātrāk par 13.02.2021. Projekta apstiprināšanas gadījumā izmaksas, kas radušās pēc 14. februāra būs attiecināmas. Ja LAD projektu noraida, 100 % projekta izmaksas ir projekta iesniedzēja ziņā. Pārliecinieties, ka projekta apstiprināšanas gadījumā 5 gadus to noturēsiet, attīstīsiet, uzturēsiet  un spēsiet sasniegt projekta mērķi un projektā uzņemtās saistības.

Katram kritērijam tiek  veidota kopsumma no trīs vērtētāju piešķirtajiem punktiem, no šīs summas veidojot vidējo vērtējumu konkrētā kritērijā un noapaļojot to līdz diviem cipariem aiz komata.

Skip to content