Field

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit atradīsiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem no projektu rakstītājiem.

Sadaļa tiks regulāri papildināta ar jums interesējošiem jautājumiem.

 2021. gada 13. novembrī tiks izsludināta LEADER projektu konkursa 8. kārta gan 1.rīcībā (uzņēmējdarbības projektiem), gan 2. rīcībā (sabiedriskā labuma projektiem). Attiecināmo izmaksu summa projektiem 1. rīcībā līdz 100 000 EUR būvniecībai, līdz 30 000 EUR pamatlīdzekļiem, līdz 25 000 EUR  darbinieku apmācībai; 2. rīcībā līdz 20 000 EUR vienam projektam.

Pirms rakstīšanas sava projekta ideja jāsamēro – vai ideja atbilst stratēģijā noteiktajām rīcībām. Ar Saldus rajona attīstības biedrības izstrādāto sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA)  stratēģiju Saldus un Brocēnu novadam var iepazīties šeit: https://srab.lv/svva-strategija/, tur atradīsiet gan esošās situācijas izvērtējumu, gan Rīcības plānu, gan projektu vērtēšanas kritērijus, kā arī Pašvērtējuma anketu, kas būs jāpievieno projekta iesniegumam.

Vēl pirms projekta rakstīšanas īpašu uzmanību aicinām pievērst, vai projekta iesniedzējam telpas, vieta, teritorija, kur tiks īstenots projekts, ir īpašumā vai nomā

Jāizpēta MK noteikumi nr. 590 – kādi ir atbalsta saņemšanas nosacījumi, kādu finansējumu var saņemt, kas ir attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, kāda ir pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti, kā notiek projektu vērtēšana un īstenošana. https://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana

  • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  • Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

LEADER projektu iesniegumu var iesniegt tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).
Ja neesi LAD EPS klients ieskaties šeit Informācija kā kļūt par LAD EPS klientu

8. kārtas projekta veidlapa būs piejama no 13. novembra LAD EPS sistēmā.  Rokasgrāmatu par veidlapas aizpildītu skatīt labajā izvēlnes logā. 

Atbilstoši MK not. Nr. 590 8.p.  atbalsta pretendnets var būt juridiska persona, fiziska persona, pašnodarbināta persona, vietējā pašvaldība, zemnieku saimniecības, biedrības un nodibinājumi, individuālie komersanti, kooperatīvs

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.590 6.2.punktam – radīta darba vieta – ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas darbu veikšanai, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam un ja par šādu darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.Kas var būt atbalsta pretendents? 

Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  (2. rīcībā), kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams.

Veicot investīcijas iekārtās un/vai veicot būvniecības darbus, vienotā likme projektu sagatavošanas 

izmaksām ir vienāda, abām aktivitātēm:

  • “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” – M19.21
  • “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” – M19.22

Vienotā likme projektu sagatavošanas izmaksām ir 1.8%, aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” nepārsniedzot maksimālo likmes summu 900 euro, savukārt aktivitātē “Vietējās 

ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” vienotā likme projektu sagatavošanas izmaksām arī veido 

1.8%, bet nepārsniedzot maksimālo likmes summu 1300 euro. 

Abās aktivitātēs vispārējām izmaksām attiecināmo izmaksu vienotā likme ir 3% , aktivitātē “Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” nepārsniedzot maksimālo likmes summu 1 500 euro, savukārt 

aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” nepārsniedzot maksimālo likmes summu 3 000 euro.

Vairāk šeit: https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/02/09/74/17_pielikums_Metodika_Vienotas_likmes_finansejums.pdf#page=1&zoom=auto,-40,848

Iegādājot pamatlīdzekļus vai veicot būvniecību, nodrošinot apmācības u.c., ir jāveic  cenu aptauja ar vismaz 2 derīgiem jeb salīdzināmiem  piedāvājumiem iepirkumiem virs 1000 Eur, Tā var būt interneta izdruka, tas var būt piegādātaja parakstīts piedāvājums. Tā jāsaglabā, jo būs jāpievieno projekta iesniegumam.

Gatavojot cenu aptaujas tehnisko specifikāciju (arī tad, ja tās būs interneta izdrukas), iesakām iepirkuma priekšmetam izvēlēties 2-4 nosacījumus, lai izvēlētos zemāko cenu vai saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

LEADER projektā var paredzēt būvniecību kopā ar pamatlīdzekļu iegādi – no kopējām izmaksām vismaz 70% būvniecībai, 30% pamatlīdzekļu iegādei.

Telpu kosmētiskais remonts nebūs LEADER projekta attiecināmā izmaksa. Paskatiet  MK noteikumus Nr. 590, kas attiecas uz LEADER projektiem un likuma pantus, kas attiecas uz būvniecību. Ja rakstīsiet projektu, būvniecības gadījumā atļautas ir tikai darbības, kas minētas 28.2 punktā 1.rīcībai; 31.2. – 2. rīcībai.. Būvniecības gadījumā aicinām aiziet uz būvvaldi pārliecināties, ka Jūsu izvēlētā būvniecības vieta un veids atbilst teritorijas plānojumam un minēto MK noteikumu 28.2 vai 31. 2 punktā minētajam. Turklāt būtu labi, ja uz projekta iesniegšanas brīdi visi būvniecības dokumenti būtu saskaņoti un projektā atliktu ķerties pie pašiem būvniecības darbiem, par sakārtotu būvdokumentācju un veiktu cenu aptauju – vērtēšanas kritērijos paredzēti 2 punkti.

Pārliecinieties, ka uzņēmējdarbības (1. rīcība) projekta iesniedzēja rīcībā būs 100% finanšu līdzekļi, lai īstenotu projektu – paša līdzekļi, aizņēmums bankā, ALTUM atbalsts u.tt., no kuriem pēc projekta īstenošanas 70% tiks atgriezti projekta iesniedzējam. Ja projekta veidlapā norādat, ka īstenosiet projektu par saviem līdzekļiem, tad LAD prasīs pierādījumu, ka jums ir pieejams šads finansējums, t.i. konta izdruku. 

Pārliecinieties, ka sabiedriskā labuma (2. rīcība) projekta iesniedzēja rīcībā būs vismaz 10% finanšu līdzekļu, lai īstenotu projektu.

Saldus rajona attīstības biedrība jeb Vietējā rīcības grupa  pēc projekta kārtas beigām viena mēneša laikā atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un Projektu vērtēšanas nolikumam izvērtē projekta atbilstību stratēģijai (14.01.2021.-13.02.2021) un nodod to tālākai vērtēšanai LAD. LAD triju mēnešu laikā izvērtē  atbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai nepieciešams papildu laiks faktu pārbaudei, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt.

Pretendents,  uzņemoties pilnu finanšu risku, projekta īstenošanu var uzsākt pēc tam, kad Saldus rajona attīstības biedrība izvērtējusi projektu iesniegumus un tos iesniegusi LAD tālākai vērtēšanai, t.i. ne ātrāk par 13.02.2021. Projekta apstiprināšanas gadījumā izmaksas, kas radušās pēc 14. februāra būs attiecināmas. Ja LAD projektu noraida, 100 % projekta izmaksas ir projekta iesniedzēja ziņā. Pārliecinieties, ka projekta apstiprināšanas gadījumā 5 gadus to noturēsiet, attīstīsiet, uzturēsiet  un spēsiet sasniegt projekta mērķi un projektā uzņemtās saistības.