Rokasgrāmatas

VADLĪNIJAS

Metodiskos materiālus sagatavojis Lauku atablsta dienests un pieejami  arī šeit: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju

Skip to content