Sadarbības projekti

 Sadarbības projekti tiek īstenoti Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Mērķis ir atbalstīt sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu uz vajadzībām balstītu risinājumu īstenošanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, tā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicināt sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz EUR 100 000.

 

Saldus rajona attīstība biedrība īsteno vienu starpvalstu projektu "Bites-Medus-Cilvēki" un divus strapteritoriālos projektus "4xmāksla" un "EZIS". Kā projekta partneri esam divos starpvalstu projektos "Tūrisma attīstība no tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam" un "Savvaļas brīnumi - Wild Wonders".

Skip to content