Vietējā rīcības grupa (VRG)

Saldus rajona attīstības biedrība

Eiropā, Latvijā un Saldus novadā

Darbības teritorija: Saldus, Brocēni, Ezeres pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts, Blīdenes pagasts, Cieceres pagasts, Gaiķu pagasts, Remtes pagasts.

Saldus rajona attīstības biedrības mērķi un virzieni

 • Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
 • Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, rosinot sabiedrību meklēt jaunus risinājumus;
 • Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalsts, lai veicinātu Saldus un Brocēnu novadu teritorijas attīstību;
 • Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu;
 • Veicināt kopienu sadarbību; Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.

Biedrības statūti

Biedrības statūti: BIEDRIBAS STATUTI_2018 

Apstiprināti Biedru sapulcē 2018. gada 28. martā 

Pārvaldes struktūra

Padomes sastāvs: 

 • Baiba Kūma – padomes priekšsēdētāja
 • Ginta Andersona – pārstāv Saldus novada pašvaldību
 • Eduards Šmits – pārstāv uzņēmēju intereses
 • Ilze Kļava – pārstāv lauku sieviešu intereses
 • Ligita Rezgale – lauku uzņēmēju/lauksaimnieku intereses
 • Inita Valtere – pārstāv jauniešu intereses
 • Lana Radčenko – pārstāv biedrību intereses

Biedrības izpilddirektore – Sandra Fridrihsone

Biedrības gada pārskati

Projektu vērtēšana, interešu konflikta novēršana un lēmuma pieņemšana

Informācija par projektu vērtēšanu un kārtību, interešu konflikta novēršanu un lēmuma pieņemšanu pieejama šeit: https://srab.lv/svva-strategija/ .

Sūdzības un ierosinājumi

Esam atvērti idejām, ierosinājumiem, kritikai. Sazinies ar mums, nosūtot e-pastu uz srab.saldus@gmail.com vai arī dod ziņu personīgi.

Saldus rajona attīstības biedrības administratīvo lēmumu par publiskā finansējuma pietiekamību var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu  Padomes priekšsēdētājai Baibai Kūmai Saldū, Viesnīcas ielā 1, 302.kab., LV-3801 vai iesniedzot to elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  elektronisko pasta adresi: srab.saldus@gmail.com. Padomes priekšēdētājas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Skip to content