Vietējā rīcības grupa (VRG)

Saldus rajona attīstības biedrība

Eiropā, Latvijā un Saldus novadā

Darbības teritorija: Saldus, Brocēni, Ezeres pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts, Blīdenes pagasts, Cieceres pagasts, Gaiķu pagasts, Remtes pagasts.

Saldus rajona attīstības biedrības mērķi un virzieni

 • Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
 • Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, rosinot sabiedrību meklēt jaunus risinājumus;
 • Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalsts, lai veicinātu Saldus un Brocēnu novadu teritorijas attīstību;
 • Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu;
 • Veicināt kopienu sadarbību; Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.

Biedrības statūti

Biedrības statūti: BIEDRIBAS STATUTI_2018 

Apstiprināti Biedru sapulcē 2018. gada 28. martā 

Pārvaldes struktūra

Padomes sastāvs: 

 • Sarmīte Ozoliņa – padomes priekšsēdētāja
 • Ginta Andersona – pārstāv Saldus novada pašvaldību
 • Eduards Šmits – pārstāv uzņēmēju intereses
 • Ilze Kļava – pārstāv lauku sieviešu intereses
 • Ligita Rezgale – pārstāv uzņēmēju intereses
 • Inita Valtere – pārstāv jauniešu intereses
 • Lana Radčenko – pārstāv biedrību intereses

Biedrības izpilddirektore – Sandra Fridrihsone

Biedrības gada pārskati

2020. gada pārskats   

2019. gada pārskats   

2018. gada pārskats   

Skip to content