Tiek rīkota cenu aptauja par “Zinātnes diena” organizēšanu

       Saldus rajona attīstības biedrība veic cenu aptauju  “Zinātnes dienas” organizēšanai ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekta “Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai” vajadzībām.

Pasākuma mērķis ir iesaistīt un aizraut bērnus, un vecākiem  parādīt iespējas un nākotnes perspektīvas.

Finanšu piedāvājumu par “Zinātnes dienas” organizēšanu iesūtīt elektroniski vai nogādāt Saldus rajona attīstības biedrībā, Striķu ielā 2, Saldus līdz 2021. gada 16. jūlijam

Skip to content