Apstiprināta Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2023 – 2027. gadam

Biedrība “Saldus rajona attīstības biedrība, kas darbojas kā vietējā rīcības grupa, ir sagatavojusi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027.gadam, iestrādājot tajā idejas, kas saņemtas projekta “Zelta lāpsta “(2020-2023) īstenošanas laikā, pamatojoties uz pētījumiem par teritoriju, Pašvaldības plānošanas dokumentu analīzi un statistikas datu analīzi, astoņu fokusgrupu ieteikumiem.

Stratēģijas īstenošanas teritorija ir Saldus novads: Saldus pilsēta, Brocēnu pilsēta, Blīdenes, Cieceres, Ezeres, Gaiķu, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Nīgrandes, Novadnieku, Pampāļu, Remtes, Rubas, Saldus, Šķēdes, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes pagasts.

Stratēģijas vīzija: Saldus novads – piesaistoša, mūsdienīga un daudzveidīga teritorija ar spēcīgu vietējo identitāti un izglītotām, dzīvotspējīgām iedzīvotāju kopienām un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību.

Atslēgvārdi Stratēģijā: sadarbība, kopprojekts, dialogs, vietējie resursi, vieds, digitāls, attālināts, mobils, inovatīvs, bioekonomika, ilgtspēja, līdzdalība, mūsdienīga infrastruktūra, laimīgs un apmierināts iedzīvotājs, dzīves kvalitāte un ilgtspējīga lauku un uzņēmējdarbības vide.

IESKATIES STRATĒĢIJĀ

Skip to content