Projektu iesniedzējiem

Izmantojot LEADER pieeju, atbalstāmas šādas aktivitātes:
  • Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas  
  • Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas

“Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” aktivitātes mērķis – stimulēt uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju, produktu un pakalpojumu izveidi, jaunu darbavietu radīšanu, ieviest inovatīvas tehnoloģijas un prakses, tostarp digitālus risinājumus, veicināt vietējo resursu produktīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iesaistīšanu darba tirgū.

“Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” aktivitātes mērķis – veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā kapitāla un cilvēkkapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tādējādi palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

SVARĪGI! 

Nosacījums: Projekta īstenošanas vieta  ir sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk- SVVA stratēģija) īstenošanas teritorija 

Saldus rajona attīstības biedrības SVVA stratēģijas īstenošanas darbības teritorija – Saldus novads: Saldus, Brocēni, Ezeres pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts, Blīdenes pagasts, Cieceres pagasts, Gaiķu pagasts, Remtes pagasts.


 

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veidlapām var iepazīties biedrības “Saldus rajona attīstības biedrība” birojā Viesnīcas ielā 1, 302. kab., Saldū; elektroniski – SVVA Stratēģija, kā arī Lauku atbalsts dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

 

LEADER projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS): https://eps.lad.gov.lv/login

*Kā kļūtu par EPS lietotāju? 

Skip to content