Field

Projektu iesniedzējiem

Izmantojot LEADER pieeju, atbalstāmas šādas aktivitātes:
  •   Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas  
  •   Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas – aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas – aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

 

Nosacījums: Projekta īstenošanas vieta  ir sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk- SVVA stratēģija) īstenošanas teritorija 

Saldus rajona attīstības biedrības SVVA stratēģijas īstenošanas darbības teritorija – Saldus novads: Saldus, Brocēni, Ezeres pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Rubas pagasts, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts, Blīdenes pagasts, Cieceres pagasts, Gaiķu pagasts, Remtes pagasts.


 

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veidlapām var iepazīties biedrības “Saldus rajona attīstības biedrība” birojā Striķu ielā 2, Saldū; elektroniski – SVVA Stratēģija, kā arī Lauku atbalsts dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

 

LEADER projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS): https://eps.lad.gov.lv/login

*Kā kļūtu par EPS lietotāju? 

Vairāk par LEADER atbalsta pasākumiem skatīt Lauku atbalsta dienesta mājas lapā ŠEIT.

Skip to content