SVVA Stratēģija

Field

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija

SVVA stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.

      Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenojam piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu. 

     2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības pieeju tiks veicināta lauksaimniecības nozares, zvejniecības un akvakultūras nozares konkurētspēja.

leader_2_lad
Skip to content