SVVA Stratēģija

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības (SVVA) stratēģija

SVVA stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.

      Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenojam piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu. 

     2023.-2027.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas stratēģijas galvenie mērķi ir spēcināt vietējo ekonomiku, vietējās kopienas un vietas pievilcību, viedo ciemu attīstību, veicināt līdzdalību un starpteritoriālo un starpvalstu sadarbību. 

Stratēģijas īstenošanas teritorija ir Saldus novads: Saldus pilsēta, Brocēnu pilsēta, Blīdenes, Cieceres, Ezeres, Gaiķu, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Nīgrandes, Novadnieku, Pampāļu, Remtes, Rubas, Saldus, Šķēdes, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes pagasts.

Stratēģijas vīzija:   Saldus novads – piesaistoša, mūsdienīga un daudzveidīga teritorija ar spēcīgu vietējo identitāti un izglītotām, dzīvotspējīgām iedzīvotāju kopienām un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību.

Atslēgvārdi Stratēģijā: sadarbība, kopprojekts, dialogs, vietējie resursi, vieds, digitāls, attālināts, mobils, inovatīvs, bioekonomika, ilgtspēja, līdzdalība, mūsdienīga infrastruktūra, laimīgs un  apmierināts iedzīvotājs, dzīves kvalitāte un ilgtspējīga lauku un uzņēmējdarbības vide.

leader_2_lad
Skip to content