Kopā varam - kopā darām Saldus novadā!

Projekts “Kopā varam - kopā darām Saldus novadā!”, tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta līguma Nr. AIF/2022/R/58.

      Saldus rajona attīstības biedrība īsteno projektu “Kopā varam – kopā darām Saldus novadā!”.

Projekta mērķis nodrošināt saskaņotu, situācijai atbilstošu rīcību starp Saldus rajona attīstības biedrību, Saldus novada pašvaldību, projekta koordinatoriem un brīvprātīgajiem, veicināt šo personu saliedēšanos un zināšanu pārnesi.

Projekta ietvaros plānots atbalsts brīvprātīgo koordinēšanaai, iekšējās un ārējās komunikācijas nodrošināšanai un saliedēšanās pasākuma organizēšanai.

Aktīvo iedzīvotāju fonds

   Projekta fokuss:

 1. konsultāciju sniegšana brīvprātīgajiem par pieejamo atbalstu Saldus novadā – sociālo, humāno, transporta, medicīnisko palīdzību, bēgļu reģistrāciju, izmitināšanu, iespējamo mentoringu, ārpusģimenes aprūpes bez vecāku gādības palikušiem bērniem, nodarbinātību, izglītību un citiem jautājumiem;
 2. iedzīvotāju aktivizēšana brīvprātīgajam darbam;
 3. informācijas vākšana un apkopošana par pieejamajiem resursiem;
 4. zināšanu pārnese.

    Projekta īstenošana veicinās iesaistīto personu/pušu kapacitāti brīvprātīgā darba nodrošināšanas jomā, nodrošinot līdz šim iegūto zināšanu (Know-how) pārnesi, kā arī izveidoto kontaktu uzturēšanu ilgtermiņā un jaunizveidotās atbalsta sistēmas noturību.

Projekta norises ilgums: maijs – jūlijs, 2022.

Projekta budžets – 12 305.50 EUR, tai skaita Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējums – 9995.50 EUR.

Finansētājs: EEZ un Norvēģijas granti.

 

AIF JAUNUMI

Izsludināta pieteikšanās dalībai Demokrātijas akadēmijā!

Lai stiprinātu Latvijas sabiedrības pilsonisko kompetenci, motivējot rīkoties un ieviest pārmaiņas profesionālajā un personiskajā darbībā, izsludināta pieteikšanās mācībām Demokrātijas akadēmijā. Pieteikties dalībai tiek aicināti pārstāvji no valsts institūcijām un pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī aktīvi iedzīvotāji visā Latvijas teritorijā.

Lasīt tālāk »
Zoom pārskati

Piedalās:  Saldus rajona attīstības biedrība, Saldus novada mentori

 • Informācija par pārtikas paku piegādi un nodrošināšanu
 • Diskusija par finansiālo atbildību gadījumos, kad Ukrainas civiliedzīvotāji aizbrauc no valsts, nenokārtojot administratīvas formalitātes
 • Diskusija par bērnu nometnes organizēšanu latviešu un ukraiņu bērniem Brocēnos
 • Diskusija par latviešu valodas kursiem Ukrainas civiliedzīvotājiem
 • Aktuālā informācija par ziedojumiem

Piedalās: Saldus novada pašvaldības darbinieki, valsts iestāžu darbinieki, NVO.

 • Informācija par ēdināšanas nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izmitināti Saldus novada pašvaldības nodrošinātās izmitināšanas vietās
 • Informācija par pārtikas paku piegādi un nodrošināšanu
 • Informācija par pagaidu aizsardzības statusa anulēšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem
 • Statistiskā informācija no Sociālā dienesta par reģistrētajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem  un plānotajiem grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
 • Diskusija par ēdināšanas nodrošināšanu skolēniem (1.- 4. klase)
 • Informācija no NVA par nodarbinātības jautājumiem – darba attiecību pārtraukšana, darba attiecību uzsākšana, populārākās darba vietas, bezdarbnieku statusā iekļuvušie Ukrainas civiliedzīvotāji
 • Informācija par finansiālo atbildību gadījumos, kad Ukrainas civiliedzīvotāji aizbrauc no valsts, nenokārtojot administratīvas formalitātes 
 • Informācija par skaidrojumu saistībā invaliditātes statusu Latvijā
 • Informācija par plānotajām LR tiesību aktu izmaiņām finansiālā atbalsta nodrošināšanas jomā Ukrainas civiliedzīvotājiem
 • Aktuālā informācija par drošību Saldus novadā, incidentu nav
 • Aktuālā informācija par situāciju Kalnos
 • Informācija par bērnu nometnes organizēšanu latviešu un ukraiņu bērniem Brocēnos

Piedalās: Saldus novada pašvaldības darbinieki, valsts iestāžu darbinieki, NVO.

 • Informācija par ēdināšanas nodrošināšana izbeigšanu pašvaldības nodrošinātās izmitināšanas vietās
 • Statistiskā informācija no Sociālā dienesta saistībā ar izmitināšanu – 75 cilvēki izmitināti pašvaldības, bet  74 – privātā sektora nodrošinātās vietās
 • Diskusija par dokumentu kārtošanu Ukrainas civiliedzīvotājiem
 • Aktuālā informācija par ziedojumiem
 • Aktuālā informācija par situāciju Kalnos
 • Aktuālā informācija par situāciju Druvā
 • Aktuālā informācija par situāciju Brocēnos
 • Aktuālā informācija par drošību Saldus novadā, incidentu nav
 • Informācija par privātā sektora neatsaucību attiecībā uz izmitināšanas nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem
 • Diskusija par Ukrainas civiliedzīvotājiem piederošo auto reģistrāciju
 • Informācija no nevalstiskā sektora par nodarbinātības jautājumiem
 • Informācija no nevalstiskā sektora par ziedojuma kampaņas uzsākšanu sadarbībā ar ziedot.lv, biedrību “Tavi draugi” un citām organizācijām no Latvijas un Ukrainas
 • Diskusija par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem neatkarīgi no to uzskatiem/nostājas, pieredzes stāsts
 • Diskusija par Saldus novadā reģistrēto Ukrainas civiliedzīvotāju motivāciju patstāvīgas dzīves uzsākšanā, nodarbinātības veicināšanu
   

Piedalās: Saldus novada pašvaldības darbinieki, valsts iestāžu darbinieki, NVO.

 • Diskusija par ēdināšanas nodrošināšanu Ukrainas cilviliedzīvotājiem, kas izmitināti pašvaldības nodrošinātās vietās

 • Diskusija par pašvaldības nodrošinātu izmitināšanu pēc atbalsta perioda (120 dienas) beigām

 • Aktuālā informācija no Sociālā dienesta – novadā reģistrēti vidēji 140 Ukrainas civiliedzīvotāju. Bēgļu plūsma mazinās abos virzienos (iebraukšana, izbraukšana)

 • Aktuālā informācija no Saldus novada pašvaldības policijas – kārtība nodrošināta, incidentu nav

 • Aktuālā informācija no Nodarbinātības valsts aģentūras – interese par nodarbinātību nepalielinās saistībā ar plānotājām izmaiņām (iespējamā pašvaldības sniegtā ēdināšanas un izmitināšanas atbalsta pārtraukšana Ukrainas civiliedzīvotājiem). Aicinājums mentoriem aktīvi iesaistīties nodarbinātības jautājumu risināšanā

 • Aktuālā informācija no biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” – Ukrainas civiliedzīvotāji aktīvi izmanto humānās palīdzības punktā pieejamos pakalpojumus un zemo cenu veikalu

Piedalās:  Saldus rajona attīstības biedrība, Saldus novada mentori

 • Informācija no Sociālā dienesta par ziņu nodošanu saistībā ar bēgļu atgriešanos dzimtenē
 • Informācija par latviešu valodas kursiem Ukrainas civiliedzīvotājiem
 • Informācija par atskaišu gatavošanu mentoriem SIF projektā
 • Diskusija par mājokļa atbalsta pieejamību konkrētos gadījumos
 • Diskusija un  aicinājums mentoriem apzināt pieejamos mājokļus privātā sektorā
 • Diskusija par iespējām veidot kvalitatīvu dzīvi Kalnos
 • Diskusija par ziedojumu vākšanu
 • Diskusija par izmitināšanas iespējām privātā sektorā
 • Pieredzes stāsts par bēgļu izmitināšanu Rēzeknē
 • Informācija par pabalstu piešķiršanas periodu
 • Informācija par bēgļu izmitināšanas nodrošināšanas izbeigšanu Brocēnu sporta centrā un to pārvietošanu uz citām izmitināšanas vietām Saldus novadā
 • Informācija par izmitināšanas pieejamības izbeigšanu Saldus novada pašvaldībā, kā arī citur Latvijā
 • Informācija par izmaiņām saistībā ar valsts un NVO sektora sniegtā materiālā atbalsta pieejamību pēc noteikta perioda beigām (pārtikas pakas u.tml.)
 • Diskusija par informācijas apmaiņu starp Sociālo dienestu un NVO sektoru
 • Informācija par latviešu valodas kursu apmeklējumu un informācijas apmaiņu starp kursu dalībniekiem un organizētājiem, mentoriem
 • Aktuālā informācija par plānotajām bērnu nometnēm (organizēs Izglītības pārvalde)
 • Diskusija par velosipēdu pieejamību bēgļu atbalstam (aicinājums mentoriem aktīvāk iesaistīties šī jautājuma risināšanā)
 • Diskusija par apkures nodrošināšanu bēgļu mājokļos ar malkas apkuri

Piedalās: Saldus novada pašvaldības darbinieki, valsts iestāžu darbinieki, NVO.

 • Aktuālā informācija no Sociālā dienesta par bēgļu skaita statstiku. Saldus novadā reģistrēti 141 cilvēks.
 • Informācija par bēgļu izmitināšanas nodrošināšanas izbeigšanu Brocēnu sporta centrā un to pārvietošanu uz citām izmitināšanas vietām Saldus novadā
 • Diskusija par ēdināšanas un izmitināšanas jautājumu nodrošināšanu
 • Aktuālā informācija no Izglītības pārvaldes par plānotajām bērnu nometnēm
 • Informācija par bezmaksas latviešu valodas apmācībām Ukrainas civiliedzīvotājiem
 • Aktuālā informācija par drošību Saldus novadā
 • Informācija par nepieciešamajiem ziedojumiem

Piedalās: Saldus novada pašvaldības darbinieki, valsts iestāžu darbinieki, NVO.

 • Informācija par izaicinājumiem saistībā ar identitātes noskaidrošanu
 • Aktuālā informācija par drošību Kalnos, Nīgrandes pagastā
 • Aktuālā informācija no Sociālā dienesta saistībā ar bēgļu izmitināšanu, iesaistot VUGD
 • Aktuālā informācija no Sociālā dienesta par izaicinājumiem saistībā ar bēgļu iekšējo migrāciju
 • Aktuālā informācija par situāciju Druvā
 • Aktuālā informācija par situāciju Brocēnos
 • Aktuālā informācija no Izglītības pārvaldes (apliecību izsniegšana, latviešu valodas apmācība, ēdināšanas nodrošināšana), sistēmā reģistrēti 30 bērni
 • Aktuālā informācija no NVO, diskusijas par SIF projektu mentoriem
 • Aktuālā informācija par drošības pārkāpumiem Saldū mītnēs

Piedalās: Saldus novada pašvaldības darbinieki, valsts iestāžu darbinieki, NVO.

 • Informācija par bēgļu atgriešanos dzimtenē (Brocēni)
 • Informācija par aktuālo skolēnu skaitu izglītības iestādēs – 32 audzēkņi
 • Diskusija par ēdināšanas nodrošināšanu izglītības iestādēs saistībā ar normatīvo aktu izmaiņām
 • Aktuālā informācija par nodarbinātību – 24 cilvēki nodrošināti ar darba vietām
 • Aktuālā informācija par izmitināšanas vietām 
 • Aktuālā informācija par pieejamām darba vietām
 • Diskusija par palīdzības sniegšanas izvērtēšanu
 • Diskusija par bēgļu motivāciju patstāvīgas dzīves nodrošināšanā
 • Diskusija par bēgļu izmitināšanu, ēdināšanas nodrošināšanu pēc atbalsta perioda termiņa beigām (pēc 90 dienām)
 • Par izmitināšanas jautājumiem tūrisma mītnēs

Piedalās: Saldus novada pašvaldības darbinieki, valsts iestāžu darbinieki, NVO.

 • Aktuālā informācija par privātā sektora atbalstu valsts līmenī
 • Aktuālā informācija par drošības situāciju Saldus novadā, incidentu nav
 • Aktuālā informācija par mācību gada pagarinājumu bērniem, mācību procesa organizēšanu
 • Aktuālā informācija par situāciju Druvā
 • Aktuālā informācija par bēgļu skaita izmaiņām Brocēnos
 • Aktuālā informācija no NVO sektora – informācija par mentoru darbību,  bēgļu skaita izmaiņām
 • Aktuālā informācija par bēgļu atgriešanos dzimtenē
 • Diskusijas par valsts atbalsta izbeigšanos (90 dienu termiņš) un turpmāku atbalsta nodrošināšanu
 • Pieredzes stāsts par situāciju ar bēgļiem no Doņeckas
 • Informācija par iespējām atgriezties dzimtenē, izmantojot  ECOLINES kompāniju, izmantojot Promo kodus
 • Diskusija par koordinētu bēgļu uzskaiti/ informācijas apmaiņu starp bēgļiem, kas atgriežas dzimtenē un iesaistītām pusēm
 • Informācija par nodarbinātības jautājumiem (veiksmīga nodarbinātības jautājumu risināšana)
 • Diskusija par pabalstu izmaksu pārtraukšanu, administrēšanu bēgļu atgriešanās dzimtenē gadījumā
 • Diskusija par bēgļu atzīmēšanos Sociālā dienestā, kontroles funkciju nodrošināšanas vajadzībām, pieredzi Dobeles un Ventspils novadā
 • Informācija par valsts sniegtās sociālās palīdzības apjomu
 • Par izmitināšanas jautājumiem tūrisma mītnēs

Piedalās:  Saldus rajona attīstības biedrība, Saldus novada mentori

 • Bēgļu atgriešanās dzimtenē
 • Informācijas apmaiņa starp mentoriem, Sociālo dienestu un citiem atbalsta sniegšanā iesaistītajiem
 • Pieredzes stāsts par bēgļiem, kas ieradušies no Krievijas (lojalitātes jautājums)
 • Informācija par kopsapulces organizēšanu Ukraiņiem saistībā ar iekšējās kārtības un citiem jautājumiem dienesta viesnīcā, Brocēnos
 • Ceļošanas iespējas ukraiņiem no Latvijas uz Eiropas Savienību
 • Informācija par SIF projektu
  Informācija par mājokļa pabalstu
 • Par apdrošināšanu ukraiņu bērniem (AAS Balta)
 • Par izaicinājumiem vienotās reģistrācijas sistēmā
 • Par pabalstiem, birokrātiskām procedūrām bēgļu dzīvesvietas maiņas gadījumā
 • Par bezmaksas jogas nodarbību organizēšanu
 • Par ziedojumu apgādi
 • Par nometni ukraiņu bērniem, ko organizē biedrība “Pēdas”, Saldus novads
 • Par novada iedzīvotāju ceļojumu piedāvājumiem bēgļiem 
 • Par mentoru uzsaukumu
 • Par savāktiem ziedojumiem un dalīšanos ar blakus novadiem
 • Par darba vietu piedāvājumiem
 • Diskusija par Latvijas Sarkanā Krusta Saldus nodaļas darba laiku

Piedalās: Saldus novada pašvaldības darbinieki, valsts iestāžu darbinieki, NVO.

 • Informācija par normatīvo aktu izmaiņām attiecībā uz ēdināšanu, izmitināšanu u.c.
 • Informācija par valsts atbalstu pašvaldībām palīdzības sniegšanas jautājumos
 • Diskusija par negodprātīgu atbalsta izmantošanu (tūrisms)
 • Informācija no Sociālā dienesta par bēgļu statistiku, valsts izmaksāto atbalsta apjomu
 • Informācija par aicinājumu izvērtēt situāciju attiecībā uz bēgļu kvalifikāciju palīdzības saņemšanai
 • Informācija par aktuālo situāciju izmitināšanas jomā Ventspils novadā
 • Aktuālā informācija no Saldus pilsētas pašvaldības policijas
 • Aktuālā informācija no NVA par nodarbinātību (veiksmes stāsti) – pamatā nodarbināti šūšanas, ražošanas jomās
 • Aktuālā informācija Izmitināšanas jomā –  pamatā izmitināšana nodrošināta privātā sektorā
 • Aktuālā informācija no NVO sektora – nodarbinātības motivācija, kopienas attieksmes jautājumi
 • Informācija par aktuālo VUGD sanāksmē: diskusijas par atbalsta perioda pagarināšanu, izmitināšanas jautājumu nodrošināšana no valsts rezervēm
 • Aktuālā informācija par dezinformāciju sociālos tīklos

Piedalās: Saldus novada pašvaldības darbinieki, valsts iestāžu darbinieki, NVO.

 • Informācija par plānotajiem grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā un citos noteikumos
 • Norit sarunas ar Rotari klubu Vācijā par atbalsta sniegšanu Ukrainas cilvēkiem
 • Informācija par atbalsta pasākuma plānu, kas tika pieņemts Civilās aizsardzības sanāksmē
 • Aktuālā informācija, diskusijas saistībā ar repatriācijas reisiem (Latvija nenodrošina)
 • Informācija par bēgļu skaita izmaiņām (tranzīts, iebraukušo un aizraukušo skaits)
 • Aktuālā informācija par esošajiem pabalsta veidiem un plānotajiem grozījumiem attiecīgajos tiesību aktos
 • Diskusija par izaicinājumiem saistībā ar tranzīta bēgļu uzņemšanu
 • Informācija par aktuālo Druvā (iebraukuši 9 cilvēki, t.sk. viena grūtniece), nogādāti ziedojumi
 • Saldus novada pašvaldības policija ziņo, ka viss ir stabili un droši
 • Aktuālā informācija no NVA – 11 cilvēki ir oficiāli nodarbināti
 • Aktuālā informācija no NVO sektora (atsauksmes par pozitīvo sadarbību visu iesaistīto pušu starpā, bēgļu iesaiste pasākumā “Lielā talka 2022”)
 • Informācija no Sociālā dienesta par finansiālo atbalstu mentoriem saistībā ar  SIF programmu
 • Izaicinājumi bēgļu transporta nodrošināšanā
 • Diskusijas par valsts atbalsta perioda – 90 dienas – izbeigšanos

Piedalās:  Saldus rajona attīstības biedrība, Saldus novada mentori

 • Lielā talka 2022. Menotru koordinēšana Ukrainas cilvēku iesaistīšanā pasākumā
 • Īsas atsauksmes par pasākumu “Baltās dūjas”
 • Ierodas cilvēki (psiholoģiski smagāki), kā arī ar smagākām/ smagām saslimšanām
 • Statistikas dati no Sociālā dienesta: izglītības iestādēs reģistrēti 29 bērni
 • Sociālais dienests  iesaistījies SIF projektā mentoru atbalsta nodrošināšanai
 • Aktuālā informācija par valsts atbalstu privātam sektoram mājokļa izdevumu segšanai
 • Diskusija par valsts nodrošinājuma perioda ilgumu  – 90 dienas, ēdināšanas nodrošināšana 30 dienas
 • Diskusija par mājokļu jautājumu pieejamību privātā sektorā bēgļu izmitināšanai ārpus Saldus pilsētas
 • Diskusija par informācijas apmaiņu starp mentoriem un Sociālo dienestu
 • Informācija no Bāriņtiesas par aktuālo informāciju par aizbildniecības sakārtošanas rīcībnespējīgiem cilvēkiem
 • Izaicinājumi bezmaksas biļešu iegādē sabiedriskajā transportā
 • Informācija par nepieciešamajiem materiālajiem ziedojumiem
 • Informācija par bēgļu uzņemšanu tuvākajā laikā
 • Informācija par ziedojumu vākšanu pasākumam “Lielā talka 2022”
 • Diskusija par uzņēmēju informētību sakarā ar bēgļu nodarbinātības jautājumiem (uzņēmēji nav informēti par veiktajām tiesību aktu izmaiņām)

Piedalās: Saldus novada pašvaldības darbinieki, valsts iestāžu darbinieki, NVO.

 • Ukraiņu cilvēku iesaistīšana Lielajā Talkā 2022, Saldus novadā sadarbībā ar mentoriem
 • Apstiprināts Saldus novada pašvaldības projekts par pamatlīdzekļu iepirkumu Ukrainas bēgļu atbalstam, ko finansē Amerikas Savienotās Valstis
 • Plānota jaunu bēgļu uzņemšana Kalnos, Nīgrandes pagastā
 • Valodas mācību kursa nodrošināšana Ukrainas bēgļiem Saldus novadā
 • Pagarinātā mācību gada apstiprināšana ukraiņu bērniem, kuri plāno turpināt mācības 2022. gada 1. septembrī
 • Finansiālā atbalsta nodrošinājums apmācību materiālu iepirkumam ukraiņu bērniem Brocēnu vidusskolā u.c.
 • Finansiālā atbalsta nodrošinājums bēgļu sadzīvisko jautājumu risināšanai
 • Aktuālā informācija saistībā ar bēgļu izmitināšanu Druvā, t.sk. esošo bērnu skaitu un to veselības stāvokli, pieaugušo profesionālās pieredzes precizēšanu
 • Aktuālā informācija par apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem, tostarp informācija par dzīvnieku ievešanas un reģistrēšanas noteikumiem
 • Diskusija par valsts finansiālā atbalsta nodrošinājumu privātām sektoram
 • Informācija par izmitināšanas sarakstu NVO sektora darbības nodrošināšanai
 • Informācija par bēgļu plūsmas turpinājumu, virzieniem (vēlme pārvietoties uz lielākām pašvaldībām)
 • Informācija par ukraiņu – krievvalodīgo konfliktu ārpus Saldus novada pašvaldības. Saldus novada pašvaldībā konflikti, kas vērsti pret bēgļiem,  nav konstatēti.
 • Aktuālā informācija par bēgļu apgādes nodrošināšānu (ar brīvprātīgo atbalstu)
 • Aktuālā informācija saistībā ar mentoru darbību, bēgļu veiksmīgu nodarbinātības jautājumu risināšanu, proaktīvi iesaistoties arī vietējiem uzņēmējiem, piedāvājot darba vietas
 • Lieldienu pasākuma organizēšana bēgļiem, iesaistot brīvprātīgo atbalstu –  noorganizēta izklaidējoša aktivitāte bērniem
 • Diskusija par izaicinājumiem saistībā ar skolas paku apgādes nodrošinājumu 11 – 18 g.v. bērniem
Skip to content